استاندارد ایزو 17025

نخستین ویرایش استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در سال ۱۹۹۹ در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه و جایگزین هر دو آنها شد. این استاندارد در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

استاندارد ایزو 10012

یک سیستم اثر بخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد که تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری برای استفاده مورد نظر خود مناسب و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت کردن ریسک نتایج اندازه گیری نادرست حائر اهمیت است.

بیشتر بخوانید

استاندازد ایزو 9001

این استاندارد توسط طرف های درون سازمانی و برون سازمانی، از جمله نهادهای گواهی کننده جهت ارزیابی توانایی سازمان برای برآورده کردن خواسته های مشتری، الزامات مربوط به قوانین و مقررات قابل اعمال در مورد محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید

عدم قطعیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری یک مفهوم کلی مرتبط با هر اندازه گیری است و می تواند در فرآیندهای تصمیم گیری حرفه ای و همچنین قضاوت عملکرد به کار رود.

بیشتر بخوانید