خط مشی کیفیت آزمایشگاه

Quality Policyy

مدیریت ارشد تعهد می کند که:

1- کلیه عملیات آزمایشگاه با رویه حرفه ای خوب اجرا شوند وکیفیت خدمات آزمایشگاهی مورد نظر در حد مطلوب باشند. 

2- کلیه خدمات آزمون یا کالیبراسیون مطابق با روشهای استاندارد شده و براساس استانداردهای ملی و بین المللی انجام گیرند. 

3- کلیه خدمات آزمون یا کالیبراسیون توسط کارکنان متخصص در زمینه خود انجام گیرند. 

 

هدفهای این مدیریت از این خط مشی عبارت است از: 

4- آمـوزش سیستماتیک پرسنل از طریق برگـزاری دوره های آمـوزشی مستمر 

5- تامین نیازها و خواسته های مشتریان خود از طریق ایجاد داده های معتبر و با کیفیت و همچنین افزایش دامنه کاری آزمایشگاه (متناسب با نیاز مشتریان) 

6- انطباق عملیات آزمایشگاهی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 

7- تضمین و ارتقای کیفیت داده های آزمون یا کالیبراسیون در کمیت های مندرج در دامنه شمول از طریق عملیات آزمایشگاهی پیش بینی شده در راستای افزایش رضایت مشتریان آزمایشگاه