عدم قطعیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری یک مفهوم کلی مرتبط با هر اندازه گیری است و می تواند در فرآیندهای تصمیم گیری حرفه ای و همچنین قضاوت عملکرد به کار رود.

بیشتر بخوانید