استاندارد ایزو 17025

نخستین ویرایش استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در سال ۱۹۹۹ در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه و جایگزین هر دو آنها شد. این استاندارد در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید