استاندارد ایزو 10012

یک سیستم اثر بخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد که تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری برای استفاده مورد نظر خود مناسب و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت کردن ریسک نتایج اندازه گیری نادرست حائر اهمیت است.

بیشتر بخوانید

استاندازد ایزو 9001

این استاندارد توسط طرف های درون سازمانی و برون سازمانی، از جمله نهادهای گواهی کننده جهت ارزیابی توانایی سازمان برای برآورده کردن خواسته های مشتری، الزامات مربوط به قوانین و مقررات قابل اعمال در مورد محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید