استاندارد ایزو 10012

یک سیستم اثر بخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد که تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری برای استفاده مورد نظر خود مناسب و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت کردن ریسک نتایج اندازه گیری نادرست حائر اهمیت است.

بیشتر بخوانید