چرا تجهیزات اندازه گیری و آزمون را کالیبره می کنیم

بطور عمده کالیبراسیون احتیاج به استانداردی دارد که حداقل درستی آن 3 مرتبه بیشتر از از وسیله تحت کالیبراسیون باشد. در غیر اینصورت، شما عملیات کالیبراسیون را در محدوده تلرانس های مشترک و نزدیک به هم انجام داده اید که در نتیجه تلرانس های دستگاه مرجع شما می تواند در نهایت باعث شود شما یک دستگاهی که در محدوده مجاز قرار دارد را خارج از محدوده مجاز اعلام نمایید و یا بالعکس.

بیشتر بخوانید

اولین اندازه گیری های بشر در طول تاریخ کالیبراسیون

طول و جرم اولین اندازه گیری های انجام شده توسط بشر می باشند. بر طبق گفته های برخی از مورخان، قدیمی ترین استاندارد برای اندازه گیری جرم که قابل ردیابی نیز می باشد، استاندارد بگا BEGA می باشد. این واحد اندازه گیری جرم 7 تا 8 هزار سال قبل از میلاد مسیح توسط مصریان باستان مورد استفاده قرار می گرفته است…

بیشتر بخوانید

عدم قطعیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری یک مفهوم کلی مرتبط با هر اندازه گیری است و می تواند در فرآیندهای تصمیم گیری حرفه ای و همچنین قضاوت عملکرد به کار رود.

بیشتر بخوانید