عدم قطعیت اندازه گیری

بیان عدم قطعیت اندازه گیری برای داوری در خصوص مناسبت و کفایت یک مقدار کمیت اندازه گیری شده ضروری است. در یک فروشگاه میوه و سبزیجات در هنگام خرید یک کیلوگرم میوه، اگر درستی نتایج ترازو در حد ۲ گرم باشد،‌ مشتری راضی خواهد بود. اما برای بررسی عملکرد صحیح یک ژیروسکوپ در سیستم ناوبری خودکار هواپیما تجاری به اندازه گیری هایی با درستی یک میلیونم نیاز می باشد.

عدم قطعیت اندازه گیری یک مفهوم کلی مرتبط با هر اندازه گیری است و می تواند در فرآیندهای تصمیم گیری حرفه ای و همچنین قضاوت در خصوص ویژگی ها، در بسیاری از حوزه ها، هم در عرصه نظری و هم در عرصه تجربی به کار رود.

با افزایش درخواست اعمال رواداری ها در فرآورده های صنعتی، نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق بر اساس این رواداری ها افزایش یافته است. عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی کیفیت و استانداردهای کیفیت، نقش اصلی را ایفا می کند.

اندازه گیری در اکثر فعالیت های انسانی شامل صنعتی، تجاری، عملی، بهداشت و درمان، ایمنی و محیط زیست حضور دارد و به این موارد هم محدود نمی شود. در تمامی فعالیت ها، اندازه گیری به فرآیند تصمیم گیری کمک می کند. عدم قطعیت اندازه گیری، در انجام مقایسه، به کاربران مقدار یک کمیت اندازه گیری شده و همچنین در به دست آوردن احتمال تصمیم گیری نادرست بر اساس اندازه گیری و مدیریت ریسک های مربوط به پیامد این تصمیم گیری در ارزیابی انطباق کمک می کند.

1 دیدگاه برای «عدم قطعیت اندازه گیری»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.