استاندارد ایزو 17025

نخستین ویرایش استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در سال ۱۹۹۹ در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه و جایگزین هر دو آنها شد. این استاندارد در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته است. این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم مدیریت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند، و از نظر فنی صلاحیت دارند و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر می باشند.

در صورتی که آزمایشگاه ها الزامات این استاندارد را برآورده نمایند و توسط مراجعی تایید صلاحیت شوند که دارای موافقت نامه شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد باشند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها تسهیل می شود.

به کارگیری این استاندارد همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نیز به هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی کمک می کند.