واژه نامه اندازه شناسی

به طور کلی واژه نامه فرهنگ واژگانی است که عناوین و تعاریفی را از یک یا چند زمینه موضوعی خاص در بر می گیرد. این واژه نامه به علم اندازه گیری و کاربرد آن مربوط می شود. همچنین این واژه نامه شامل اصول اساسی حاکم بر کمیت و یکاهای جاری است. به روش های مختلف و زیادی می توان در حوزه کمیت و یکاها بحث کرد.

بیشتر بخوانید