اولین اندازه گیری های بشر در طول تاریخ کالیبراسیون

طول و جرم اولین اندازه گیری های انجام شده توسط بشر می باشند. بر طبق گفته های برخی از مورخان، قدیمی ترین استاندارد برای اندازه گیری جرم که قابل ردیابی نیز می باشد، استاندارد بگا BEGA می باشد. این واحد اندازه گیری جرم 7 تا 8 هزار سال قبل از میلاد مسیح توسط مصریان باستان مورد استفاده قرار می گرفته است…

بیشتر بخوانید

واژه نامه اندازه شناسی

به طور کلی واژه نامه فرهنگ واژگانی است که عناوین و تعاریفی را از یک یا چند زمینه موضوعی خاص در بر می گیرد. این واژه نامه به علم اندازه گیری و کاربرد آن مربوط می شود. همچنین این واژه نامه شامل اصول اساسی حاکم بر کمیت و یکاهای جاری است. به روش های مختلف و زیادی می توان در حوزه کمیت و یکاها بحث کرد.

بیشتر بخوانید