چرا تجهیزات اندازه گیری و آزمون را کالیبره می کنیم

بطور عمده کالیبراسیون احتیاج به استانداردی دارد که حداقل درستی آن 3 مرتبه بیشتر از از وسیله تحت کالیبراسیون باشد. در غیر اینصورت، شما عملیات کالیبراسیون را در محدوده تلرانس های مشترک و نزدیک به هم انجام داده اید که در نتیجه تلرانس های دستگاه مرجع شما می تواند در نهایت باعث شود شما یک دستگاهی که در محدوده مجاز قرار دارد را خارج از محدوده مجاز اعلام نمایید و یا بالعکس.

بیشتر بخوانید